CS EN

Reprefotbal.cz

Official eshop of czech football team

Lev

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.reprefotbal.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, společností Footballmania, a.s., IČ: 255 96 543, DIČ: CZ 255 96 543, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Máchova 431/21, PSČ: 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161941 a kupujícím - osobou činící nákup v internetovém obchodě.
 2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé při nákupu v internetovém obchodě se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a těmito obchodními podmínkami. Je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, podléhá vzájemný smluvní vztah úpravě zákona č. 513/1991 Sb. obchodnímu zákoníku.
 3. Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího. Zasláním (učiněním) objednávky ze strany kupujícího, potvrzuje kupující, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny a přístupné na webových stránkách www.reprefotbal.cz

B. Objednávka, kupní smlouva, dodací a platební podmínky

Objednávka, kupní smlouva

 1. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Pro platnost objednávky musí být vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné. Objednávku potvrdí prodávající e-mailem; uvedeným okamžikem je uzavřena kupní smlouva a smluvním stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti v souladu s platnou právní úpravou a těmito obchodními podmínkami, zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle ceníků prodávajícího.
 2. Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.
 3. Jednotlivé objednávky ověřuje prodávající telefonicky nebo e-mailem, aby vyloučil možnost nepravých objednávek na adresu kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek objednané zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.

Zrušení objednávky

 1. Bude-li požadovat kupující provedení storna objednávky, kontaktuje v této záležitosti prodávajícího na e-mailové adrese: eshop AT reprefotbal DOT cz nebo telefonicky na čísle: +420 226 232 193. Storno objednávky lze provést pouze do okamžiku předání objednaného zboží k přepravě.
 2. Zruší-li objednávku zboží prodávající, upozorní kupujícího na tuto skutečnost e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Pro řádné a včasné doručení je třeba, aby adresa v objednávce byla uvedena přesně a spolu s telefonním číslem. Zboží lze doručit i do zaměstnání; i pro tento případ je třeba uvést přesnou adresu a telefonní číslo - zboží bude doručeno do vlastních rukou po předchozí telefonické domluvě. Přepravu a doručení veškerého zboží zajišťuje společnost PPL CZ s.r.o. a expedice zboží probíhá dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek.
 2. Dodací lhůta pro objednané zboží činí 14 dnů od potvrzení objednávky v případě platby na dobírku a 14 dnů od úhrady kupní ceny za zboží v případě platby na účet prodávajícího nebo platební kartou. Pohyb zboží (zásilky) je možné sledovat na webových stránkách: www.ppl.cz (http://www.ppl.cz/)
 3. Prodávající má právo změnit lhůtu pro dodání zboží v závislosti na vnějších okolnostech. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího e-mailem popř. telefonicky a dohodne s ním náhradní termín pro dodání zboží. Nezastihne-li dopravce kupujícího v místě doručení, provede následující pracovní den druhý pokus o doručení.
 4. V případě doručení otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u kurýra společnosti PPL CZ s.r.o., se kterým sepíše reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že byl poškozen i obsah zásilky, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávající ve lhůtě do 1 pracovního dne, a to e-mailem na adrese: eshop AT reprefotbal DOT cz nebo telefonicky na čísle: +420 226 232 193.

Platební podmínky

 1. Kupní cena zboží se řídí platnými ceníky prodávajícího a cenami uvedenými u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Není-li u zboží vyznačeno jinak, jsou veškeré ceny zboží uvedeny s DPH. Kupní cena musí být vždy uhrazena před převzetím zboží.
 2. Platbu za zboží je možno provést hotově na dobírku, hotově, platební kartou přímo na webových stránkách nebo bezhotovostní platbou na účet prodávajícího. Při platbě na dobírku je kupní cena za zboží hrazena k rukám kurýra (osoby doručující a předávající zboží). Součástí každé zásilky je i daňový doklad - faktura na kupní cenu.
 3. V případě, že kupující hradí svou objednávku prostřednictvím platební brány (platební kartou, případně jinak), jde o evidovanou tržbu ve smyslu zákona o evidenci tržeb (EET). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.
 5. Cena přepravy, balného a dobírky není součástí kupní ceny a je hrazena vedle kupní ceny dle ceníků přepravní společnosti PPL CZ s.r.o. uvedených na webových stránkách: www.ppl.cz (http://www.ppl.cz/). Ceny balného a přepravy pro Českou republiku a Slovensko při dobírce jsou následující:
  1. balík - dobírka do 10 kg: 155,- Kč
  2. balík - dobírka nad 10 kg: 205,- Kč
  3. balík - dobírka do 10 kg - Slovensko: 305,- Kč

Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba nepodnikatel) má právo dle ust. § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení je povinen kupující učinit písemně a písemné odstoupení spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět prodávajícímu do jeho sídla. Pro posouzení dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je okamžik doručení odstoupení a vraceného zboží prodávajícímu. Pro účinné odstoupení musí být zboží vráceno nepoškozené, zabalené v původním obalu, neopotřebené a bez jakýchkoliv známek užívání.
 3. Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.
 4. V souladu s ust. § 53 odst. 8 písm. c) a d) zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku nemá kupující právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, jedná-li se o zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a je-li předmětem kupní smlouvy dodávka audio a video nahrávek, pokud kupující porušil originální obal.
 5. Prodávající má právo dostoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

C. Reklamační řád

Obecné, uplatnění reklamace

 1. Tento reklamační řád upravuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem způsob a podmínky uplatnění vad zboží a nároků z takovýchto vad plynoucích. Reklamační řád se týká vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.
 2. „Zbožím" se pro účely reklamací rozumí jakákoliv věc zakoupená v internetovém obchodě (e-shop) www.reprefotbal.cz, který je provozovaný prodávajícím - společností Footballmania, s.r.o. „Záručním listem" se rozumí listina vystavená prodávajícím (faktura, pokladní blok) obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a opravňující kupujícího k uplatnění vad zboží. „Reklamací" se rozumí uplatnění (oznámení) vady zboží kupujícím u prodávajícího, učiněné písemně, e-mailem (eshop AT reprefotbal DOT cz) nebo telefonicky (+420 226 232 193).
 3. Při reklamaci zboží je kupující povinen přesně popsat vadu zboží, četnost jejího výskytu a další důležité okolnosti pro posouzení vady a jejího charakteru a případně uvede též uplatňovaný nárok z vady zboží. Zboží předané prodávajícímu k reklamaci musí být vhodně zabaleno, čisté a musí k němu být přiloženy veškeré průvodní listiny, jako jsou návody, příručky apod.
 4. Při reklamaci je kupující povinen předložit originál záručního listu. Bez předložení záručního listu nemůže být reklamace uznána za oprávněnou. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím jinak. O reklamaci bude pořízen reklamační protokol obsahující podstatné informace o prodávajícím, kupujícím, reklamovaném zboží, uplatněné vadě, datu uplatnění reklamace, datu vyřízení reklamace, způsobu vyřízení reklamace a popř. poznámka o odmítnutí převzetí zboží kupujícím po provedené opravě či neuznání reklamace a o zaslání zboží kupujícímu či o jeho uložení u prodávajícího.

Rozsah záruky

 1. Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
 2. Nároky kupujícího ze záruky zanikají mimo jiné v těchto případech:
  1. pokud nebyla reklamace provedena v záruční době;
  2. při jakýchkoliv změnách údajů na záručním listě ze strany kupujícího;
  3. při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných zásazích do zboží;
  4. při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze;
  5. při jakémkoliv porušení ochranných nálepek či pečetí umístěných na zboží výrobcem;
  6. při jakémkoliv úmyslném či neúmyslném poškození zboží;

Záruční doba

 1. Základní minimální záruční doba pro spotřební zboží je stanovena zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem a činí 24 měsíců. Je-li záruční doba stanovena zvláštním předpisem, platí tato záruční doba, která musí být uvedena na zboží. Při změně právní úpravy pak platí vždy zákonem stanovená záruční doba, popř. záruční doba uvedená na zboží.
 2. Záruční doba počne plynout vždy převzetím zboží. Má-li být dle objednávky kupujícího příp. dle požadavku zvláštního právního předpisu, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, počne záruční doba běžet ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do 3 týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace zboží potřebnou součinnost.
 3. Do běhu záruční doby se nepočítá doba od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost při vyřizování reklamace a po jejím vyřízení převzít opravené zboží.
 4. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou se vztahuje záruka, začíná běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží. U výměny součástky či části zboží se nová záruční doba týká pouze této nové součástky či části zboží.
  Nároky ze záruky
 5. V případě oprávněné reklamace vady zboží má kupující nároky vyplývající mu z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, a to zejména:
  1. jedná-li se o vadu odstranitelnou právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží či součástky, není-li to neúměrné povaze vady zboží a není-li s ohledem na povahu věci a její vady možná oprava či výměna věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od smlouvy;
  2. jedná-li se o vadu odstranitelnou, která se však vyskytuje opětovně či ve větším množství a brání tak řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy;
  3. jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy;
  4. jedná-li se o vadu neodstranitelnou nebránící řádnému užívání věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy;
 6. Nebude-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, tj. objeví-li se vada zboží v prvních 6 měsících od jeho převzetí, považuje se za vadu existující v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze zboží a kupující tak má v souladu s ust. § 616 odst. 3) a 4) zák.č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku právo na výměnu zboží za zboží nové nebo na jeho opravu, přičemž volba nároku náleží kupujícímu. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Uvedené však neplatí v případě, že kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo tento rozpor způsobil sám.
 7. Veškeré reklamace vyřizuje prodávající - společnost Footballmania, s.r.o.

D. Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné ve znění účinném ke dni učinění objednávky kupujícím. Rovněž ceny zboží včetně ceny dopravy jsou závazné ve výši uvedené a platné ke dni učinění objednávky.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2017, přičemž předchozí znění obchodních podmínek je k dispozici v elektronické podobě na www.reprefotbal.cz.

Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisům provádí ve vymezením rozsahu Česká obchodní inspekce, která je zároveň věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, přičemž pravidla upravující postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na internetové adrese www.coi.cz. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu sobních údajů.

 

Předchozí znění obchodních podmínek je k dispozici zde: www.reprefotbal.cz/obchodni-podminky-platne-od-2-4-2012

 

 

Register a získej všechny výhody